Biuro Sprzedaży: 608-351-808

Polityka Prywatności

Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych MYHOME DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP: 6211838329. Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@myhome-deweloper.pl

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach świadczenia usług, zgodnych z profilem działalności.

W celu wykonania zawartej umowy i ew. uprzedniej wyceny Administrator przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe:

imię i nazwisko,

adres e-mail,

numer telefonu,

adres zamieszkania,

numer PESEL,

numer umowy.

W celu rozpatrzenia ew. reklamacji Administrator przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe:

imię i nazwisko,

adres e-mail,

numer telefonu,

numer umowy,

adres zamieszkania,

ewentualnie numer rachunku bankowego — jeżeli następuje zwrot pieniędzy.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych we wskazanych w pkt A) i B)  zakresach jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 roku Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – z dnia 4 maja 2016 (dalej zwanego RODO), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. Jeżeli zdecyduje się Pani/Pan podać również inne dane osobowe, uznajemy, że wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie również tych danych osobowych — wtedy podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

W celu przesyłania powiadomień e-mail związanych z udzielaniem informacji w przedmiocie realizacji umowy przez Administratora, Administrator przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe:

imię i nazwisko,

adres e-mail,

numer umowy.

Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest informowanie klienta o czynnościach związanych z realizacją umowy, zamówienia, zlecenia lub innej usługi w celu właściwego spełnienia świadczenia na rzecz klienta Administratora, co wynika z umów łączących Administratora z klientami, ustalonych zwyczajów oraz przepisów prawa, w tym w zakresie zleceń i świadczenia innych usług do których odpowiednio stosuje się przepisy o zleceniu, dodatkowo wynika z art. 740 kodeksu cywilnego).

W celu kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją umowy Administrator przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe:

imię i nazwisko,

numer telefonu,

numer umowy,

— o ile jest Pani/Pan zainteresowana(y) formą kontaktu telefonicznego.

W celu przesyłania powiadomień sms związanych z udzielaniem informacji w przedmiocie realizacji umowy Administrator przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe:

imię i nazwisko,

numer telefonu,

umowy,

— o ile jest Pani/Pan zainteresowana(y) otrzymywaniem takich powiadomień.

Podstawą prawną przetwarzania danych, w zakresach o jakich mowa w pkt D) i E) jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest także art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest informowanie klienta o czynnościach związanych z realizacją umowy, w celu właściwego spełnienia świadczenia na rzecz klienta Administratora, co wynika z umów łączących Administratora z klientami, ustalonych zwyczajów, a w zakresie zleceń i świadczenia innych usług do których odpowiednio stosuje się przepisy o zleceniu, dodatkowo wynika z art. 740 kodeksu cywilnego);

W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej, Administrator przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe:

imię i nazwisko,

firma,

adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności, adres do doręczeń lub adres siedziby,

NIP,

nr PESEL,

numer umowy,

informacje o płatności wraz z ew. numerem rachunku bankowego.

W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, Administrator przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe:

imię i nazwisko,

adres e-mail,

numer telefonu,

firma,

adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności, adres do doręczeń lub adres siedziby,

NIP,

nr PESEL,

numer zamówienia lub zlecenia,

informacje o płatności wraz z ew. numerem rachunku bankowego,

ponieważ po pierwsze, przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności, po drugie, jeżeli zgłosi Pani/Pan np. sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych, musimy wiedzieć, wobec kogo nie stosować marketingu bezpośredniego, ponieważ sobie tego nie życzy.

Podstawą prawną przetwarzania danych, w zakresach o jakich mowa w pkt F) i G)  jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; Co więcej, w zakresie pkt G, podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO).

W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Administrator przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe:

imię i nazwisko, firma,

numer telefonu,

adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności, adres do doręczeń lub adres siedziby,

numer umowy,

informacje o płatności wraz z ew. numerem rachunku bankowego

nr PESEL lub NIP,

adres e-mail,

IP.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich);

W celu archiwalnym i dowodowym Administrator przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe:

imię i nazwisko, firma,

numer telefonu,

adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności, adres do doręczeń lub adres siedziby,

numer zamówienia/umowy,

informacje o płatności wraz z ew. numerem rachunku bankowego

PESEL lub NIP,

adres e-mail,

— na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług, np. gdy organ państwowy tego zażąda);

W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej Administratora, Administrator przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe:

adres IP,

data i godzina odwiedzin strony,

rodzaj systemu operacyjnego,

rozdzielczość ekranu,

przybliżona lokalizacja,

rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,

czas spędzony na stronie,

odwiedzone podstrony,

podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest poznanie aktywności klientów na stronie internetowej, w celu lepszego dostosowanie oferty do potrzeb klientów).

W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej Administrator przetwarza także informacje tekstowe (informacje dot. cookies zamieszczone zostały odrębnej jednostce redakcyjnej). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies);

W celu administrowania stroną internetową Administrator przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe:

adres IP,

data i czas serwera,

informacje o przeglądarce internetowej,

informacje o systemie operacyjnym

— dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Administratora. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest administrowanie stroną internetową).

W celu przedstawiania Pani/Panu informacji marketingowych i handlowych, przesyłania newslettera, badania satysfakcji klienta i innych celów, wymagających zgody, Administrator przetwarza takie dane osobowe, które zostały przez Panią/Pana dobrowolnie podane, a także nr IP oraz inf. o wersji i rodzaju przeglądarki internetowej, systemie operacyjnym i dacie wyrażenia zgody na dokonywanie powyższych czynności. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

Cookies, Narzędzia informatyczne

Administrator na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez system Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Administrator.

Cookies spełniają wiele funkcji na stronie internetowej, takich jak:

zapewnianie bezpieczeństwa,

wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej,

stan sesji,

utrzymanie stanu sesji,

tworzenie statystyk,

korzystanie z funkcji społecznościowych,

Pani/Pana przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pani/Pana urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pani/Pan sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony na Facebooku etc.

Informujemy także, iż Administrator korzysta z różnorodnych profesjonalnych narzędzi internetowych, takich jak:

Google Analytics – korzystamy z Google Analytics – będącego narzędziem do analizy statystyk serwisów www, opracowanego przez firmę Google. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które zapisywane są na komputerze użytkownika i umożliwiają przeprowadzenie analizy wykorzystania Strony przez użytkowników. Informacje w ten sposób pozyskane (w tym adres IP użytkownika) przesyłane są na serwery Google Inc., gdzie są przechowywane. Za pomocą pozyskanych danych Google dokonuje oceny ruchu na Stronie na podstawie ilości wizyt, sporządza raporty z aktywności na stronie oraz proponuje inne usługi związane z wykorzystaniem Strony. Istnieje możliwość przekazywania przez Google informacji stronom trzecim, o ile zgodne jest to z przepisami lub gdy strony trzecie zajmują się przetwarzaniem tych danych na zlecenie Google. Google zapewnia, że adres IP użytkownika nie zostanie powiązany z innymi danymi Google Inc. Szczegółowe informacje na temat warunków korzystania oraz polityki prywatności uzyskać można na stronie:

https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub

https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl

Użytkownik ma możliwość zablokowania instalacji cookie przez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Może to jednak powodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Strony. Użytkownik może też zapobiec gromadzeniu oraz przetwarzaniu przez Google danych wygenerowanych przez cookie poprzez pobranie i instalację wtyczki dostępnej na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

Google AdWords – na stronie internetowej Administratora wykorzystywana jest również bezpłatna funkcja śledzenia konwersji, dostępna w Google AdWords. Google dba w tym zakresie o ochronę danych klientów i użytkowników. Google umieszcza na komputerze użytkownika plik cookie, za każdym razem kiedy użytkownik kliknie w reklamę. Technologia ta pozwala na prowadzenie działań remarketingowych. Remarketing służy do wyświetlania reklam Strony użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili Stronę, podczas odwiedzania przez nich innych witryn internetowych. Jeżeli użytkownik nie wyrazi zgody na tę usługę, może odmówić zapisywania plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki, które powodują dezaktywację opcji automatycznej obsługi plików cookie. Istnieje też możliwość dezaktywacji plików cookie wykorzystywanych przez Google do śledzenia konwersji poprzez dokonanie odpowiednich ustawień przeglądarki, które powodują zablokowanie plików cookie pochodzących z Google. Więcej informacji na temat reklamy dostosowanej do zainteresowań oraz informacje na temat rezygnacji z udostępniania informacji ze swojej przeglądarki internetowej na potrzeby reklamy behawioralnej można uzyskać na stronie http://youronlinechoices.eu .

Wtyczki społecznościowe – na stronie Administratora wykorzystywane są wtyczki sieci społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram i Twitter. Podczas odwiedzania Strony przez użytkownika przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami tych sieci. Zawartość wtyczki przesyłana jest z portalu społecznościowego bezpośrednio do przeglądarki użytkownika, a następnie zintegrowana zostaje ze Stroną. Kiedy wtyczka jest włączona, sieć społecznościowa otrzymuje informację o odwiedzeniu konkretnej strony przez użytkownika. W sytuacji kiedy użytkownik jest zalogowany w jednej lub większej liczbie sieci społecznościowych mogą one powiązać wizytę z kontem użytkownika. W trakcie skorzystania z wtyczki, np. poprzez kliknięcie „Lubię to”, przeglądarka przesyła odpowiednią informację na Facebooka, gdzie informacja ta zostanie zachowana. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat celów i zakresu

Prawo wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pani/Pan tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.

Jeżeli chciałaby/chciałby Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:

wysłać mail bezpośrednio Administratorowi na adres biuro@myhome-deweloper.pl lub

skierować formularz, drogą mailową lub pocztową, zgodny ze wzorem zatytułowanym „wniosek zawierający żądanie” (do pobrania tu- klik).

Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pani/Pana dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pani/Pana decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby możliwym było spełnienie świadczenia na Pani/Pana rzecz.

Aby mogła/mógł Pani/Pan otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, a zatem imienia i nazwiska lub firmy, adresu zamieszkania lub adresu siedziby, NIP — bez tego nie ma możliwości prawidłowego wystawienia faktury.

Aby mogła/mógł Pani/Pan otrzymać informacje marketingowe oraz oferty handlowe, konieczne jest podanie adresu e-mail lub numeru telefonu, wedle Pani/Pana wyboru — bez tego nie ma możliwości prawidłowego wystawienia faktury.

Aby móc się skontaktować z Panią/Panem telefonicznie lub mailowo w sprawach związanych z realizacją umowy, konieczne jest podanie numeru telefonu lub adresu e-mail — bez tego brak możliwości nawiązania kontaktu.

Jeżeli życzy sobie Pani/Pan otrzymywać powiadomienia smsem o realizacji umowy, konieczne jest podanie numeru telefonu — bez tego nie ma możliwości przesyłania wiadomości sms.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego, nie podlega ocenie przez system informatyczny.

Odbiorcy danych osobowych

W swojej działalności Administrator korzysta z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, Pani/Pana dane osobowe są przekazywane współpracującym z Administratorem prawnikom, którzy realizują usługi, podmiotom obsługującym płatności, biuru księgowemu/rachunkowemu, podmiotowi udostępniającemu przestrzeń na serwerze, podmiotowi odpowiedzialnemu za wysyłanie komunikatów sms, ewentualnie także przedsiębiorstwu ubezpieczeniowemu (gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody), podmiotom współpracującym w zakresie marketingu, biurom pośrednictwa nieruchomościami, biurom architektonicznym, bankom i innym instytucjom finansowym, udzielającym kredytów, pośrednikom finansowym, podmiotom świadczącym usługi zarządzania najmem, podmiotom świadczącym usługi remontowo – budowlane, celem wykończenia mieszkań. Nadto, może się zdarzyć, że na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu Administrator będzie zmuszony przekazać Pani/Pana dane osobowe również innym podmiotom, publicznym lub prywatnym. Wobec powyższego trudno przewidzieć pełny krąg odbiorców przedmiotowych danych osobowych. Administrator zapewnia jednak, że każdy taki przypadek żądania udostępnienia danych osobowych zostanie szczegółowo przeanalizowany, jeśli to będzie potrzebne dokonując także konsultacji prawnej, aby nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

Administrator nadmienia także, iż w przypadku konieczności korespondencyjnego świadczenia usługi, w tym dostarczenia/doręczenia dokumentów, Administrator korzysta z usług pocztowych lub kurierskich na podstawie odrębnych przepisów.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich, tj. państw spoza obszaru Unii Europejskiej.

Okres przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w czasie nieograniczonym, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzane są  przez Administratora przez okres:

trwania umowy oraz kolejnego roku po jej zakończeniu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;

7 lat lub 21 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, przy czym okres 21-letni ma zastosowanie gdy istnieje chociażby hipotetyczna przesłanka do tego, że dane te mogą być związane z roszczeniem o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, a szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, gdyż wówczas roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia, o czym stanowi art. 442[1] § 2 k.c.;

7 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego, albowiem przechowywanie danych związanych z dokumentacją podatkową powinno następować przez 5 lat, natomiast zważając na terminy przedawnienia, możliwość przerywania ich przez organ podatkowy, ewentualną kontrolę i długotrwałość ewentualnego postępowania podatkowego, czy też sądowo-administracyjnego a także terminy przedawnienia przy odpowiedzialności karno-skarbowej, dla ochrony praw Administratora do zachowania niezbędnych dowodów, konieczne jest ustalenie okresu przetwarzania na 7 lat;

do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;

do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

Okresy w latach liczone są od końca roku, w którym rozpoczęto przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej umowy wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala sprawniej zarządzać tym procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Panią/Pana z prawa do zapomnienia, żądanie rozpatrywane jest indywidualne.

Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie może Pani/Pan zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub może Pani/Pan błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku wszczęcia postępowania sądowego, administracyjnego, skarbowego lub jakiegokolwiek innego postępowania na potrzeby którego konieczne jest przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, dane te będą przetwarzane w okresie koniecznym dla ochrony praw Administratora.

Uprawnienia podmiotów danych

Uprzejmie informujemy, że posiada Pani/Pan prawo do:

o             dostępu do swoich danych osobowych;

o             sprostowania danych osobowych;

o             usunięcia danych osobowych;

o             ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

o             sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

o             przenoszenia danych osobowych.

Administrator respektuje Pani/Pana prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i stara się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu, wobec czego dla ułatwienia składania wszelkich zgłoszeń, udostępnia wzór „wniosku, zawierającego żądanie” pozwalający na dokonanie dowolnego zgłoszenia, przy jego użyciu (do pobrania tu- klik),

Administrator wskazuje, że przysługujące Pani/Panu uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a tym samym mogą mieć miejsce sytuacje, w których zgodnie z prawem zostanie Pani/Panu odmówione spełnienie żądań, co nastąpi po wnikliwej analizie i wyłącznie w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu Administrator wyjaśnia, że w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją. Musi Pani/Pan jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami Administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli zostanie wykazane, że:

o             istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pani/Pana interesów, praw i wolności lub

o             istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ponadto w każdej chwili może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu Administrator zaprzestanie przetwarzania w tym celu.

Swoje uprawnienia może Pani/Pan zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio Administratorowi na adres biuro@myhome-deweloper.pl

Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.